پنجشنبه 23 شهريور 1396

راهنمای انتخاب واحد ترم تابستان : کلیک کنید  ایمیل کارشناسان آموزش :

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پست الکترونیکی

z.soltani@shahryar.tpnu.ac.ir

s.sharifi@shahryar.tpnu.ac.ir

f.haghani@shahryar.tpnu.ac.ir

s.ghorbani@shahryar.tpnu.ac.ir

f.purjaberi@shahryar.tpnu.ac.ir

n.asheghi@shahryar.tpnu.ac.ir

s.habibi@shahryar.tpnu.ac.ir

h.jalalian@shahryar.tpnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر