تلفنهای سانترال (گویا) مرکز شهریار
65577662  الـی 5
روزهای ملاقات حضوری با ریاست مرکز
دوشنبه ها ساعت 9 الی 12

1