كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دانشجویان محترم : آزمون معرفی به استاد ترم تابستان در تاریخ 95/6/28 راس ساعت 10 برگزار میگردد.

ایمیل ارتباط با واحد امتحانات :   zshadi81@yahoo.com
بيشتر