كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

*قابل توجه فارغ التحصیلان عزیز ؛
لطفا برای دریافت دانشنامه های خود (پس از رویت نام خود در لیست اعلام شده) فقط روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 12 با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و 1 عدد تمبر 1000 تومانی (که از بانک ملی تهیه مینمائید) به واحد فارغ التحصیلان واقع در طبقه همکف ساختمان آموزش مراجعه نمایید.
بيشتر