كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

وایرلس دانشجویی راه اندازی شد

جهت ورود گزینه  wifi  گوشی را روشن کرده و روی گزینه وایرلس دانشجویی UNV.SH    کلیک کرده و سپس رمز  SH00001357   را تایپ کرده و گزینه وصل شدن یا CONNECT   را بزنید و وارد سایت گوگل شوید ؛  پنجره با اسم  Login  و پسورد password  در اول صفحه ظاهر میشود.جهت وارد شدن به جای login    شماره دانشجویی و password   را بزنید .

در صورت بروز هرگونه مشکل به دفتر فناوری اطلاعات آقای معصوم خانی مراجعه نمایید. داخلی 132


بيشتر