كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رزومه اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهریار


دکتر خلج  (کشاورزی) : کلیک کنید
دکتر خیرالهی (الهیات) :
کلیک کنید
آقای دکتر سبزواری (زبان) :
کلیک کنید
دکتر سوری نژاد (جغرافیا) :
کلیک کنید
دکتر قاسمی (تربیت بدنی) :
کلیک کنید
دکتر محمودی (روانشناسی) :
کلیک کنید
دکتر عسگری نژاد (مدیریت) : کلیک کنید
دکتر فنازاد (حقوق) : کلیک کنید

بيشتر